Sikkerhed og ordensregler for Team CEP

Indledning

Sikkerhedsregler for Team CEP er gældende ved brug af faciliteterne hos Stald Jørgensen.

Foruden en efterlevelse af nedenstående regler påhviler det den enkelte at gribe ind, hvis sikkerhedsreglerne overtrædes af andre.

I de tilfælde, hvor sikkerhedsreglerne efterfølgende ikke bliver overholdt, henstilles der til at der rettes henvendelse til bestyrelsen.

Generelt ved klubbens faciliteter

 • Al ridning og omgang med såvel egne som andres heste/ponyer skal ske på en dyreværnsmæssig forsvarlig måde.
 • Alle skal bidrage til en venlig og imødekommende omgangstone, samt optræde hjælpsomt og positivt overfor såvel dyr som personer.
 • Alle påtager sig ansvaret for at opføre sig i henhold til gældende regler og retningslinjer.
 • Alle er ansvarlig for at yde erstatning ved evt. skader på personer, bygninger, hegn eller andet materiale foranlediget af denne, hesten/ponyen
 • Alt ophold og færdsel på stedet er på eget ansvar.
 • Klubben hæfter ikke for ulykker, tyveri eller skader på personer/hest/pony og deres udstyr/materiel.
 • Sikkerhedsgodkendt ridehjelm er påbudt af alle under ridning.
 • Sikkerhedsgodkendt vest er påbudt ved springning af alle unge under 18 år.
 • Sikkerhedsgodkendt vest er påbudt af alle ved springning på terrænbanen.
 • Alle anvender sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten.
 • Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov om livet eller håndleddet.
 • Ingen fører en hest uden træktov eller trense.
 • Ingen løber/råber, gør pludselige bevægelser i nærheden af hestene.
 • Ingen rykker/hiver hesten i munden med biddet.
 • Ingen anvender pisk eller sporer udover almindelig irettesættelse og korrektion.

 

Stald/opbindingsplads/vandspiltov

 • Heste på opbindingspladser må ikke være uden opsyn.
 • Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af hverken redskaber eller striglekasser, disse skal derfor fjernes efter brug.
 • Staldgang og opbindingsplads efterlades opryddet og rengjort for jord og efterladenskaber som bortskaffes på møddingen.

 

Folde

 • Ponyer/heste skal som minimum føres i grime og træktov.
 • Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar.
 • Der må ikke sættes ponyer/heste sammen på fold uden ejerens samtykke. Samplacering af ponyer/heste foretages på brugerens ansvar.
 • Der efterlades aldrig en enkelt hest/pony på foldene uden, at man er bekendt med at den kan stå alene.
 • Det påhviler den enkelte at kontrollere, at hegnet er helt, både før og efter udlukning af pony/hest. Ved konstatering af brud, kontaktes Stald Jørgensen.

 

Ridehal og udendørs baner

 • Ride venstre mod venstre.
 • Longer kun hvis de andre ikke har noget imod det og aldrig hvis ridehuset benyttes af mere end 2 andre.
 • Tag hensyn hvis der bliver undervist. Ingen longering hvis der er undervisning.
 • Ingen løse heste/ponyer i ridehuset, uden forudgående aftale.
 • Tænd kun lys i mørkt vejr og sluk lyset efter dig.
 • Spring sættes på plads efter brug. (Bemærk ridehusplanen for, hvornår springning er tilladt).
 • Der skal fjernes klatter.

 

Rygning

 • Der må kun ryges på parkeringsområdet.

 

Alkohol/Stoffer

 • Det er forbudt at færdes beruset/påvirket på ejendommen.

 

Hunde

 • Alle hunde føres i snor og der skal opsamles efterladenskaber.

 

Parkering

 • Der parkeres på anvist parkeringsområde iflg. bygningsskitse på egen regning og risiko
 • Der skal ryddes op/fjernes klatter ifbm. på og aflæsning i trailer.
 • Hestetrailere kun iflg. aftale og for egen regning og risiko.

 

Øvrige områder, gangstier til og fra banerne

 • Der gøres opmærksom på at der skal ryddes op/fjernes klatter på gangstier til og fra banerne,/foldene samt på ind/udkørselsvejen Strædet.

 

Privat område

 • Privat område iflg. skitse. Privat område ingen adgang.

 

Åbningstider

 • Åbningstiderne bedes overholdt. Hvis der er undervisning udenfor åbningstid, så er der kun åbent for den/de ryttere som modtager undervisning.

 

Hvis ulykken sker

 • Stands ulykken.
 • Giv livredende førstehjælp.
 • Tilkald den nødvendige hjælp.
 • Bliv ved den tilskadekomne indtil hjælpen er fremme.